2007/Jul/25

1.หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)

ทำหน้าที่รับโปรแกรมต่างๆเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานได้เอง เราจึงต้องเขียนโปรแกรมที่ต้องการ คือคำสั่งอย่างมีขั้นตอนเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์รับรู้เอาไว้ พอเครื่องรับโปรแกรมหรือคำสั่งเรียบร้อยแล้ว เครื่องก็จะเริ่มทำงานตามโปรแกรมที่เราป้อนข้อมูลเข้าไปในเครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องค้นหาข้อมูลเหล่านั้นนำมาคำนวณ ตามที่โปรแกรมที่เราป้อนเข้าไป ฉะนั้นเราจะต้องใส่ข้อมูลควบคู่กันไปตามโปรแกรมด้วย เครื่องจะได้ประมวลผลและจะให้ผลลัพธ์ตามโปรแกรมที่เราต้องการ

รูปแสดง Keyboard

Comment

Comment:

Tweet


embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed
#1 by (58.8.48.61) At 2010-02-11 14:19,